תקנון האתר

הגדרות:

אתר האינטרנט: www.activbody.co.il
גולש: כל מבקר ו/או משתמש באתר האינטרנט, בין אם ביודעין ובין אם לאו, בין אם במכוון ובין אם במקרה, בין אם מזדמן ו/או קבוע, וכן כל לקוח של החברה, והכל לרבות אך לא רק, יחיד ו/או תאגיד ו/או גוף.
לקוח: רוכש מוצר החברה באמצעות אתר האינטרנט.
החברה: אימון אחר בע"מ ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מנציגיה ו/או אתר האינטרנט ו/או הנהלת אתר האינטרנט ו/או מערכת אתר האינטרנט ו/או נציגי אתר האינטרנט ו/או עובדי אתר האינטרנט.      
החומר: כל תוכן ו/או מידע ו/או חוות דעת ו/או חומר ו/או יצירה ו/או מודעה ו/או פרסום.
מוצרים: מוצרי החברה המופיעים באתר האינטרנט.

תנאים כלליים:

 1. הסכמת הגולש: השימוש על ידך באתר האינטרנט כהגדרתו להלן, מהווה אישור והודאה כי קראת את כל הוראות תקנון אתר האינטרנט וכי הסכמת להן (להלן: "הוראות התקנון"). הוראות התקנון   חלות על שימוש ורכישה שיעשה על ידך באתר האינטרנט ועל כל תוצאותיהם והתקנון מהווה חוזה מחייב בין הגולש לבין אתר האינטרנט ו/או החברה. לכן הנך מתבקש לקרוא את הוראות התקנון במלואן. באם אינך מסכים לאיזה מהוראות התקנון, אינך רשאי לעשות שימוש מכל סוג שהוא באתר האינטרנט ואנא התנתק ממנו.   
 2. הקנייה באתר האינטרנט כפופה לכללי תקנון זה.
 3. הקנייה באתר האינטרנט מותרת לגולשים מגיל 14 ומעלה.
 4. המוצרים המוצגים באתר האינטרנט לרבות מחיריהם, תקפים לגבי מלאי קיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון המוצגים ואת מחיריהם בכל עת וללא התראה.
 5. המחירים המוצגים באתר האינטרנט כוללים מע"מ אך אינם כוללים משלוח שעלותו תצויין בנפרד.
 6. המפרטים ו/או התמונות המופיעים באתר האינטרנט הנם להמחשה בלבד והנם בהתאם למידע שסופק על ידי היצרן ולכן ייתכנו הבדלים בין העיצובים וגוונים המופיעים באתר האינטרנט לבין אלו של המוצרים שיסופקו בפועל.
 7. המוצר המוזמן יישאר בבעלות החברה עד לפירעון מלוא התמורה בגינו. החברה רשאית לקבל אישור סופי מחברת האשראי לפני משלוח המוצר. התארכות זמן האספקה עקב בדיקה זו, לא תזכה את הלקוח בתרופה כלשהי מהחברה.
 8. אספקת המוצרים בהתאם לתנאי המכירה המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. חישוב מועדי האספקה, על פי ימי עסקים, היינו א'-ה' לאל כולל ערבי חג וחג.
 9. אי אספקה בעקבות כח עליון לרבות עקב מגבלות הקורונה, לא יזכו את את הלקוח בתרופה כלשהי מהחברה, למעט השבת התמורה ששילם.
 10. החברה אינה מתחייבת לספק מוצרים ליישובים שקיימת בעיה בטחונית להגיע אליהם או ליישובים הממוקמים מעבר לקו הירוק.
 11. אין בהוראות תקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת פעילות האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 12. העסקאות באתר האינטרנט מאובטחות בטכנולוגיית SSL. התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה באמצעות אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין. פרטי כרטיס האשראי המלאים, יוזנו במהלך הליך הרכישה.
 13. הפרטים האישיים שיימסרו במהלך הרכישה, יישמרו אצל החברה והיא לא תעבירם לצד ג' אלא אם תהא מחוייבת על פי חוק. למרות שעל פי החוק, אינך חייב למסור פרטים אישים, החברה לא תוכל לטפל בהזמנה אם לא תקבלם.
 14. עוגיות – cookies: עוגיות הנן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מפעילת האתר באמצעות הדפדפן שלך על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי. השימוש בעוגיות מאפשר לחברה לספק שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישים בכל פעם בעתיד.
 15. החברה לא תישא באופן כלשהו, אם במישירין ו/או בעקיפין באחריות להתאמת המוצר לצרכי הלקוח.
 16. החברה לא תישא בכל אופן שהוא באחריות לכל נזק שייגרם עקב עיכוב באספקת המוצר ו/או השימוש בו. הלקוח מודע כי מדובר במוצר המיועד לצרכי אימון גופני ולכן באחריותו לוודא קודם לשימוש במוצר, הן כי מצבו הרפואי והבריאותי מאפשר לו שימוש במוצר והן כי התרגילים שייעשו באמצעות המוצר, אינם מסכנים את בריאותו וכי הוא יודע לבצעם באופן נכון.
 17. החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעילות בלתי חוקית מכל סוג שהוא שתתבצע באתר האינטרנט על ידי צד ג' ו/או גורם כלשהו שאינו בשליטתה.
 18. מבלי לגרוע בהוראת סעיפים 14 ו- 15 לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות בגין שימוש במוצר שלא בהתאם לייעודו המקורי ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או שלא בהתאם לתנאי האחריות ו/או שלא בהתאם לחוק.
 19. החברה לא תישא בכל אחריות כתוצאה מאי קבלת פרטי ההזמנה של הלקוח ו/או כתוצאה מציון פרטים שגויים מכל סיבה שהיא לרבות אך לא רק עקב תקלה טכנית ותהא פטורה מכל חובה לשפות ו/או לפצות את הלקוח.
 20. הלקוח מאשר כי עם ביצוע הזמנה באתר האינטרנט, החברה רשאית לעשות שימוש בפרטיו לצורכי משלוח הודעות, עדכונים ודיוור פרסומי מטעם החברה.
 21. מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי חוק והחברה ואתר האינטרנט יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים העומדים לרשותם כנגד מוסרים פרטים כוזבים כולל ביטול הזמנה אף במקרה של מסירת פרטים חלקיים.
 22. במקרה של חשש לפגיעה בזכויות יוצרים באתר האינטרנט, נא לפנות לחברה באמצעות מייל.
 23. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את התקנון מעת לעת.
 24. הרישום במסמכי החברה יהווה ראייה מכריעה לנכונות רישומי החברה.
 25. כל הזכויות באתר האינטרנט, לרבות אך לא רק, זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא ולרבות אך לא רק בגרפיקה, במולטימדיה, בתוכנות, יישומים, קבצים, בטקסט, בסימני המסחר, בתמונות, בתכנים, בחומר, בקודים של מחשב, בשמות המסחריים ובסימנים המסחריים של אתר האינטרנט, בפטנטים ובמדגמים של אתר האינטרנט בין אם רשומים ובין אם לאו, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת אתר האינטרנט, במידע הטכנולוגי, שייכות ושמורות לאתר האינטרנט ו/או לחברה ו/או לצדדי ג' שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת אתר האינטרנט, ולהם בלבד ולפי העניין. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או להציג ו/או למסור לצד ג' ו/או לשנות ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל חומר ו/או חלק מחומר המוצג באתר ו/או שהיה מוצג באתר ו/או במאגר נתונים של החברה, אלא אם ניתנה הסכמת החברה מראש ובכתב.
 26. סמכות שיפוט המקומית הייחודית בכל סכסוך הקשור, הנוגע לרכישת באמצעות אתר האינטרנט וכן בקשר עם אתר האינטרנט ו/או הנובע ממנו ו/או להוראות התקנון שלו (להלן: "הסכסוך"), תהייה אך ורק בידי בתי המשפט המוסמכים בפתח-תקווה. הדין החל על הסכסוך, יהיה הדין הישראלי בלבד.
 27. הוראות התקנון מנוסחות ביחיד ובלשון זכר, לצורכי נוחות בלבד, אולם הן מיועדות לגברים, נשים, תאגידים ורבים.

מדיניות החזרות וביטול עסקה:

 1. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני nir@activbody.co.il לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
 2. במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את מלא סכום הרכישה בניכוי דמי ביטול על סך 50 ש"ח.
 3. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
  מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

הננו מאחלים לכם גלישה נעימה,
צוות האתר